Algemene voorwaarden van Gmi designschool:

Onderstaand treft u de onderdelen van onze algemene voorwaarden aan. De volledige algemene voorwaarden kunt u desgewenst ook toegestuurd krijgen.

Inschrijven bij Gmi designschool

Inschrijving is alleen mogelijk door het digitale inschrijfformulier via deze website volledig ingevuld en ondertekend naar ons toe te sturen. Deelnemers krijgen een schriftelijke bevestiging toegestuurd, zodra wij het inschrijfformulier ontvangen hebben. Door inschrijving wordt een cursusovereenkomst aangegaan. U geeft hiermee te kennen de algemene voorwaarden te accepteren. Deelnemers worden ingeschreven op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Betalen bij Gmi designschool

Deelnemers moeten het cursusgeld uiterlijk een week voordat de cursus begint, hebben voldaan op onze bank- of girorekening, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Bij het betalen in termijnen is de deelnemer te allen tijde gehouden het volledige factuurbedrag te voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om de cursusprijs te wijzigen. Als de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de cursusovereenkomst is gesloten, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

Annuleren en restitutie bij Gmi designschool

Bij inschrijving meer dan 14 dagen voor de startdatum heeft de deelnemers een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de inschrijving. Deelnemers die hun inschrijving na deze bedenktermijn willen annuleren, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minimaal tien werkdagen vóór de startdatum van de cursus bedragen die kosten 30% van de verschuldigde cursusprijs. Bij annulering binnen tien werkdagen vóór de startdatum van de cursus bedragen de annuleringskosten 100% van de verschuldigde cursusprijs.
Het is dan wel toegestaan om, in overleg met het cursusbureau, een vervanger te sturen. Indien u tijdens één of meerdere cursusdagen of -avonden verhinderd bent, hebt u geen recht op restitutie van het cursusgeld, tenzij er hierover afwijkende afspraken met u worden gemaakt.

In geval van wijzigingen m.b.t. beroep, studie of buitenlandse reizen vindt geen retournering van cursusgeld plaats.

Een cursus gaat niet door als zich niet genoeg deelnemers hebben aangemeld. De deelnemers die zich al hadden ingeschreven, krijgen dan, in overleg met het cursusbureau, hun geld terug of zij kunnen deelnemen aan de eerstvolgende cursus.

Als een cursus buiten onze schuld tijdelijk niet kan doorgaan, kan de overeenkomst opgeschort worden. U heeft dan het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als u gezien de omstandigheden niet in staat bent te wachten tot de cursus uiteindelijk wel doorgaat.

Studiemateriaal bij Gmi designschool

Het lesmateriaal (lesmappen en oefenbestanden) is tenzij anders vermeld, bij de cursusprijs inbegrepen. Wij hebben de rechten op het studiemateriaal. Het studie-materiaal mag niet zonder onze toestemming vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook.

Wij behouden ons het recht voor cursus-programma’s, studiemateriaal en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Examinering en toetsing bij Gmi designschool

Opleidingen en leergangen kennen examens en/of andere vormen van officiële toetsing zoals caseopdrachten en presentaties. Door inschrijving accepteert u de procedures en voorwaarden die op het gebied van toetsing en examinering aan een opleiding zijn verbonden. Deze procedures worden bij de opleidingen op deze website omschreven, en worden bij aanvang van de opleiding aangegeven. Over het algemeen geld dat een overgang naar een volgend deel van een opleiding alleen kan plaatsvinden na voldoende aanwezigheid en resultaat. Wegingsfactoren kunnen op aanvraag worden ingezien.

Aansprakelijkheid bij Gmi designschool

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die deelnemers tijdens een cursus oplopen, tenzij dit valt onder onze verzekering of als het gaat om opzet of grove schuld.
Klachtenprocedure:
Voor klachten over gevolgde cursussen of opleidingen, over serviceverlening of administatieve afhandeling wendt u zich tot onze opleidingsmanager A.Vossen. U kunt uw klacht telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Op klachten wordt vertrouwelijk en binnen 1 week gereageerd. Op verzoek wordt de klachtenprocedure toegestuurd.
Mochten klachten niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden, dan kan Gmi designschool op verzoek de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Klachten worden binnen een vastgestelde termijn van 8 werkweken afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.

kortingsregeling bij Gmi designschool

Als u meerdere cursussen volgt bij Gmi designschool, krijgt u de “leven lang leren” kortingen. De kortingen gaan in vanaf de eerste cursus of opleiding waarmee u het start bedrag van 1500,- euro overstijgt.
Zie meer informatie over de “leven lang leren korting”

Bepalingen en voorwaarden voor deze speciale korting:

Deze kortingsregeling geldt voor cursussen en opleidingsprogramma’s zoals beschreven in het cursusprogramma van Gmi designschool.

De kortingen gelden voor bedrijven en particulieren. Voor bedrijven geldt bovendien dat er andere kortingen van toepassing kunnen zijn als er meerdere personen op een cursus worden ingeschreven.

Bij andere acties of speciale kortingsregelingen geldt, dat voor elke cursus slechts één kortingsregeling kan gelden.

Al onze kortingen gelden alleen bij inschrijvingen op onze opleidingen en cursussen gedaan via onze website www.gmi-designschool.nl. De leven lang leren korting geldt bijvoorbeeld niet voor inschrijvingen gedaan via Springest of Edubookers of andere aanbieders.

regelingen e-studies bij Gmi designschool

Een e-studie bij Gmi designschool dient door de deelnemer te worden gestart binnen 1 maand na de datum van inschrijving.

Een e-studie bij Gmi designschool dient door de deelnemer te worden afgerond binnen 6 maanden na het moment van starten. Daarna kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op begeleiding en/of feedback op de studieresultaten.